Sinh hoạt đầu khóa

LỊCH SINH HOẠT NHƯ SAU:

LỚP A gồm: 401, 402, 403, 405, 408, 409 (494 SV)

LỚP B gồm: 407, 410, 501, 502, 503, 504 (518 SV)

LỚP C gồm: 404, 406, 411, 402C, 404C, 407C, 408C, 409C, 502C (491 SV)

Địa điểm: Hội trường A – Cơ sở Linh Xuân Trường Đại học Kinh tế - Luật

LỚP 

Thời gian

Ngày 5/9

Ngày 6/9

Ngày 7/9

Ngày 8/9

Ngày 9/9

Ngày 10/9

Ngày 11/9

Ngày 12/9

Ngày 13/9

LỚP A

7g-9g30

CĐ 7

CĐ 5

Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm

CẢ NGÀY

Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm

CĐ 6

CĐ 6

 

 

CĐ 11 (401, 402, 403, 408)

CĐ 11 (405, 409, 407, 410)

CĐ 11 (501, 502, 503, 504)

CĐ 7

CĐ 6

9g30-12g

CĐ 3

CĐ 4

CĐ 1

CĐ 8

CĐ 2

CĐ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP B

12g30-15g

CĐ 3

CĐ 4

Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm

Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm

CĐ 1

CĐ 6

 

CĐ 7

CĐ 7

CĐ 6

15g-17g30

CĐ 2

CĐ 5

CĐ 6

CĐ 8

CĐ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢ NGÀY

 

LỚP C

7g-9g30

 

 

CĐ 6

CĐ 7

CĐ 5

CĐ 6

CĐ11
(404, 406, 411)

CĐ11
(402C, 404C, 407C, 408C, 409C, 502C)

Buổi chiều các ngày 7-10/9, các lớp sẽ tham gia Ngày hội CLB, Đội, Nhóm

 

 

 

 

CĐ 1

CĐ 4

 

 

 

 

 

CĐ 7

9g30-12g

 

 

CĐ 3

CĐ 6

CĐ 7

CĐ 8

 

 

CĐ 2

 

 

 

 

LỊCH GẶP GỠ LÃNH ĐẠO KHOA

Địa điểm: Hội trường A – Cơ sở Linh Xuân Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

Đơn vị

Số lượng 

Thời gian

Số SV

Ghi chú

7/9

Khoa Kinh tế

120

13h00 – 15h00

158

CĐ 12

Khoa Kinh tế đối ngoại

120

15h15 – 17h15

260

CĐ 12

 

 

 

 

 

 

8/9

Khoa Tài chính Ngân hàng

120

13h00 – 15h00

154

CĐ 12

Khoa Kế toán Kiểm toán

120

15h15 – 17h15

196

CĐ 12

 

 

 

 

 

 

10/9

Khoa Quản trị kinh doanh

120

13h00 – 15h00

220

CĐ 12

Khoa Hệ thống thông tin

120

15h15 – 17h15

137

CĐ 12

 

 

 

 

 

 

11/9

Khoa Luật

120

13h00 – 15h00

158

CĐ 12

Khoa Luật kinh tế

120

15h15 – 17h15

220

CĐ 12

 

Nội dung sinh hoạt:

Phát biểu chào mừng Tân sinh viên của Ban Chủ nhiệm Khoa

Giới thiệu Khoa (hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào sinh viên Khoa…)

Giao lưu sinh viên các Khóa

Tổ chức lớp (Giới thiệu Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp…)

       Tổ chức Lễ truyền thống/ Lễ nhập môn cho sinh viên năm thứ nhất.

 

LỊCH THI XẾP LỚP ANH VĂN ĐẦU VÀO:  Ngày 12 và 13/9/2015

 

NỘI DUNG:

  1. Khóa 15 (Sinh viên năm nhất):

Nội dung học tập của sinh viên khóa 15 gồm những 9 trong 12 chuyên đề cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

            Khái quát tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh;

            Quá trình triển khai Cuộc vận động;

            Chủ đề năm 2015: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, XD Đảng trong sạch, vững mạnh;

       Vận dụng của sinh viên.

Chuyên đề 2: Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục

            Một số nội dung đổi mới về giáo dục;

       Trách nhiệm của sinh viên với hoạt động giảng dạy của giảng viên; với việc chuẩn bị các kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo,…;

Chuyên đề 3: Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013

            Ý nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945 và việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945;

            Quá trình hình thành Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp 2013;

       Giá trị của Hiến pháp 2013

Chuyên đề 4: Vai trò và trách nhiệm của sinh viên trong việc góp phần xây dựng cộng đồng chung ASEAN

            Ứng xử đa văn hóa trong cộng đồng chung ASEAN;

       Định hướng về kỹ năng nghề nghiệp.

Chuyên đề 5: Pháp Luật

            Luật Giáo dục Đại học;

            Luật Giao thông đường bộ và Kế hoạch số 108/KH-BGDĐT ngày 04/3/2015 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2015;

       Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Chuyên đề 6: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

       Tổng quan: Quá trình xây dựng, phát triển; Hệ thống tổ chức; Khu đô thị ĐHQG-HCM; Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2015 – 2020.

       Quán triệt Nghị định 186 và Quyết định 26, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ V

       Đào tạo và CTSV: Quy định về liên thông trong đào tạo và các hoạt động rèn luyện; về TĐKT; về hệ thống nội trú.

Chuyên đề 7: Kỹ năng

        Phương pháp học đại học.

       Kỹ năng tự phòng vệ; Kỹ năng nội trú.

       Kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin trên mạng xã hội.

Chuyên đề 8: Trách nhiệm, đạo đức, lối sống

        Hướng dẫn thực hiện Đánh giá điểm rèn luyện HSSV;

            Văn minh Khu đô thị (Vệ sinh – Môi trường; An toàn thực phẩm; văn hóa Giao thông; … )

       Khái quát về hoạt động tình nguyện – xã hội trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Chuyên đề 9:

       NCKH sinh viên, giáo dục kỹ năng mềm; trao đổi, thảo luận về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, lối sống của thanh niên, sinh viên trong giai đoạn mới và hình mẫu sinh viên ĐHQG-HCM

Chuyên đề 10:

       Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm, ngày hội việc làm, gặp gỡ, giao lưu với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng

Chuyên đề 11:

       Tổ chức tham quan ít nhất một trong các địa điểm như: Địa đạo Củ Chi; Rừng Sác – Cần Giờ; Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh; Hệ thống bảo tàng lịch sử, văn hoá ở Thành phố…

Chuyên đề 12: Tổ chức Lễ truyền thống/ Lễ nhập môn cho sinh viên năm thứ nhất.